AVEXPRINT, s.r.o.
Nad cementárnou 662/18
147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 01933639
DIČ. CZ01933639

Jednatel: Renáta Průšová

Zhotovitel:

AVEXPRINT, s.r.o.
Nad cementárnou 662/18
147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 01933639
DIČ. CZ01933639

(dále jen „zhotovitel“)

Adresa provozovny:
Nad cementárnou 662/18
147 00 Praha 4 - Podolí

Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je provozovatelem tiskárny AVEXPRINT, s.r.o.. V rámci uvedené tiskárny zhotovitel poskytuje široké spektrum polygrafických služeb jako je tisk, výroba periodických a neperiodických tiskovin (zejména plakátů, katalogů, letáků, samolepek, formulářů ap.), zpracování grafického návrhu tiskovin, (dále jen „dílo“), za podmínek stanovených v těchto "Všeobecných obchodních podmínkách AVEXPRINT, s.r.o." (dále jen "VOP"), pokud však písemná smlouva o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřená mezi zhotovitelem a zájemcem o provedení díla (dále jen „objednatel“) (zhotovitel a objednatel dále společně jen „smluvní strany“) nestanoví jinak.

2. Objednatel podpisem smlouvy o dílo a podpisem těchto VOP ke smlouvě o dílo přiložených potvrzuje, že se předem, tj. před podpisem smlouvy o dílo a před podpisem těchto VOP, seznámil se zněním těchto VOP, a že s těmito VOP vyslovuje souhlas. Tyto VOP tvoří za podmínek uvedených v § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) nedílnou součást příslušné smlouvy o dílo. Aktuální znění VOP je veřejně přístupné na webové adrese zhotovitele, resp. AVEXPRINT, s.r.o. www.avexprint.cz.

II. Uzavření smlouvy o dílo

1. K uzavření smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem dochází zejména:

a) písemným potvrzením (akceptací) písemného návrhu (objednávky) objednatele ze strany zhotovitele na zhotovení díla zhotovitelem postupem stanoveným v čl. II. Odst. 2 těchto VOP, přičemž takovýto návrh je poté, co jej objednatel odešle zhotoviteli, pro objednatele závazný (dále jen „závazný návrh“);

b) zahájením provádění díla zhotovitelem na základě závazného návrhu objednatele v souladu s § 275 odst. 4 obchodního zákoníku;

c) podpisem písemné smlouvy o dílo ze strany objednatele a zhotovitele.

2. K uzavření smlouvy o dílo podle čl. II. odst. 1 písm. a) těchto VOP dochází následujícím postupem: (i) zhotovitel poté, co mu bude doručen závazný návrh, zašle objednateli elektronickou poštou (tj. prostřednictvím e-mailu) písemné znění smlouvy o dílo ve formátu PDF opatřené podpisem zhotovitele a znění VOP a požádá objednatele o odsouhlasení zasílané, zhotovitelem podepsané smlouvy o dílo a VOP (dále jen „zpráva k odsouhlasení“), (ii) objednatel odsouhlasí zaslanou smlouvu o dílo a VOP tak, že zprávu k odsouhlasení přepošle bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů zpět zhotoviteli s výslovným uvedením, že se smlouvou o dílo a VOP souhlasí (dále jen „odsouhlasená zpráva“), přičemž za odsouhlasenou zprávu bude v daném případě považován i případ, kdy objednatel pouze přepošle zprávu k odsouhlasení zhotoviteli, aniž by současně výslovně uvedl, že se smlouvou o dílo a VOP souhlasí (iii) po obdržení odsouhlasené zprávy zhotovitel následně zašle objednateli potvrzení o přijetí odsouhlasené zprávy s tím, že dílo bude z jeho strany provedeno dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (dále jen „akceptace“). Bez provedení akceptace, nedojde k uzavření smlouvy o dílo a veškeré předchozí úkony smluvních stran v této souvislosti pozbývají jakýchkoliv právních účinků. Výslovně se konstatuje, že akceptace nabývá účinnosti, tj. že smlouva o dílo je uzavřena třetí pracovní den po odeslání akceptace objednateli. A výslovně se konstatuje, že zhotovitel je oprávněn akceptaci odvolat, a to, pokud nebude stanoveno jinak, ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne, kdy odeslal objednateli akceptaci (dále jen „akceptační lhůta“) s tím, že leží-li důvod, pro který byla akceptace zhotovitelem odvolána, na straně objednatele, uplatní se postup dle čl. V. odst. 5 těchto VOP.

3. Jako dohodnutý a pro smluvní strany přijatelný prostředek písemné komunikace mezi smluvními stranami ve všech otázkách souvisejících s příslušnou smlouvou o dílo / týkajících se příslušné smlouvy o dílo lze využít i elektronickou poštu (email). Smluvní strany jsou povinny si vzájemně potvrzovat přečtení jednotlivých emailových zpráv, jakož i potvrzovat akceptaci jednotlivých pokynů či jiných požadavků. Do doby reakce objednatele na zhotovitelem zaslanou emailovou zprávu není zhotovitel, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, oprávněn ani povinen činit jakékoli úkony v této souvislosti. Případné prodlení objednatele v této souvislosti jde k tíži objednatele. V případě vzniku sporu týkajícího se prokázání doručení zprávy elektronickou poštou zhotoviteli je nositelem důkazního břemene objednatel.

III. Podklady pro provedení díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli v předem dohodnutém termínu veškeré potřebné podklady pro provedení díla, a to v odpovídající kvalitě, a udělit mu v této souvislosti veškeré pro provedení díla relevantní pokyny (dále jen „podklady“). Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na nevyhovující kvalitu podkladů a podle dohody stran tyto nedostatky odstranit buď sám na náklady objednatele, nebo podklady vrátit objednateli k odstranění jejich vad. Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za chyby v objednatelem dodaných podkladech, zejména pak za chyby v nastavení soutisku a přetisku, kvalitu fotografií, nekorektní fonty, odlišné barevné podání tiskoviny z důvodu nastavení barev v RGB, apod. O dobu, po kterou budou tyto nedostatky odstraňovány, ať už jednou nebo druhou smluvní stranou, se však vždy prodlužuje doba provedení díla podle smlouvy o dílo, resp. smluvní strany v této souvislosti dohodnou nový termín provedení díla, a to s přihlédnutím k ostatním závazkům zhotovitele vůči třetím osobám. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit v plné výši případné vícenáklady vzniklé zhotoviteli v této souvislosti z důvodů na straně objednatele, a to nejpozději do deseti dnů ode dne, co jej o to zhotovitel písmeně vyzval. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zhotovitel není povinen po dokončení díla poklady dále uchovávat a je oprávněn je skartovat či jinak zlikvidovat.

2. Zhotovitel před zahájením provádění díla zašle objednateli k písemnému odsouhlasení tiskové náhledy díla a správnost tisku, případně jej vyzve, aby se dostavil ke kontrolnímu tisku díla (dále jen „odsouhlasení díla“); odsouhlasením díla se rozumí též případ, kdy objednatel ve lhůtě stanovené v následující větě tohoto odstavce písemně prohlásí, že souhlasí, aby zhotovitel provedl dílo bez odsouhlasení díla ze strany objednatele. Objednatel je povinen provést odsouhlasení díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy jej o to zhotovitel podle první věty tohoto odstavce požádal nebo ve stejné lhůtě sdělit své výhrady, připomínky, případně jiné požadavky na změnu díla. Uplyne-li lhůta stanovená k odsouhlasení díla marně, má se za to, že objednatel provedl řádné a včasné odsouhlasení díla. V takovémto případě nemá objednatel nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s marným uplynutím lhůty stanovené k odsouhlasení díla ani jiných nákladů vzniklých v této souvislosti.

3. Má-li zhotovitel provést dílo podle vzorku nebo předlohy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, aby dílo mělo vlastnosti tohoto vzorku nebo předlohy a aby mělo vlastnosti, na kterých se smluvní strany písemně dohodly zejména ve smlouvě o dílo; je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením díla podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením díla popsaným ve smlouvě o dílo, je rozhodující určení díla popsané ve smlouvě o dílo.

4. Objednatel nese odpovědnost za veškeré podklady předané pro provedení díla zhotoviteli. Objednatel odpovídá zejména za to, že předané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního ani průmyslového vlastnictví třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo dojít či docházet k naplnění některé ze skutkových podstat trestných činů stanovených v trestním zákoníku, skutkových podstat přestupků nebo skutkových podstat jiných správních deliktů stanovených ve zvláštních právních předpisech (dále jen „chráněná práva“). Zhotovitel v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost za obsah předaných podkladů a je oprávněn bez předchozího upozornění objednatele odmítnout dílo bez jakékoli sankce provést s poukazem na rozpor předaných podkladů s chráněnými právy.

5. Objednatel vždy odpovídá za škodu vzniklou zhotoviteli v příčinné souvislosti s tím, že mu objednatel předal vadné podklady či podklady, které jsou v rozporu s chráněnými právy, apod. (dále jen „případ porušení“). V případě porušení odpovídá objednatel ve vztahu k třetím osobám za veškeré následky takto vzniklé sám, tj. případ porušení nezakládá ve vztahu k třetím osobám odpovědnost zhotovitele. V rámci odpovědnosti objednatele za škodu vzniklou v případě porušení je objednatel povinen zhotoviteli nahradit dále zejména (nikoliv však výlučně) ušlý zisk, jiné nemateriální újmy či jiné škody anebo jiné škodlivé následky, které vznikly zhotoviteli.

IV. Změny díla


1. Veškeré požadavky objednatele na změnu parametrů díla (kvality a množství) a podmínek provedení díla musí být odsouhlaseny písemně oběma smluvními stranami (dále jen „změna díla“).

2. Pokud bude dílo zhotovováno za použití strojové (velkoobjemové) výroby, může rozdíl mezi množstvím díla určeným ve smlouvě o dílo a množstvím díla skutečně dodaného objednateli činit max. 2% množství díla stanoveného ve smlouvě o dílo (dále jen „povolená odchylka“). Pokud objednatel při převzetí takového díla prokazatelným způsobem zjistí a prokáže zhotoviteli větší rozdíl v množství zhotoveného a objednateli předaného díla, než činí povolená odchylka, je zhotovitel povinen podle své úvahy chybějící množství objednateli bez zbytečného odkladu dodat nebo o rozdíl přesahující povolenou odchylku změnit cenu za dílo.

3. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti se změnou díla vznikly. Výše a specifikace nákladů spojených se změnou díla bude uvedena v písemném dokumentu pořízeném o změně díla (viz čl. IV. odst. 1 těchto VOP). Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zhotovitel provede změnu díla za splnění následujících podmínek: (i) objednatel uhradí zhotoviteli náklady spojené se změnou díla a (ii) zhotovitel obdrží od objednatele úhradu té části ceny za dílo, která odpovídá ceně části díla zhotoveného zhotovitelem do okamžiku změny díla.

V. Platební podmínky

1. Cenu za provedení díla sjednanou ve smlouvě o dílo (dále jen „cena za dílo“) zhotovitel vyúčtuje objednateli prostřednictvím zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit fakturu poté, co řádně dílo provedl, a to nejdříve v den, který byl ve smlouvě o dílo sjednán jako termín provedení díla. Splatnost ceny za dílo určuje smlouva o dílo a není-li stanoveno jinak, činí 15 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. V ceně za dílo není zahrnuta příslušná sazba DPH, tj. k ceně za dílo bude vždy připočtena příslušná zákonná sazba DPH. Za den úhrady ceny za dílo je u bezhotovostních plateb považován den, kdy je příslušná částka připsána ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo zálohu na cenu za dílo sjednanou ve smlouvě o dílo (dále jen „záloha“), přičemž není-li stanoveno jinak, činí záloha 40% z celkové ceny za dílo. Zhotovitel není povinen zahájit provádění díla, dokud nebude záloha objednatelem zaplacena v plné výši. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením zálohy či její části, nemůže se v prodlení s prováděním díla ocitnout zhotovitel a o dobu, po kterou je objednatel v prodlení se zaplacením zálohy, se prodlužuje doba pro provedení díla zhotovitelem, a to s přihlédnutím k ostatním závazkům zhotovitele vůči třetím osobám. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit v plné výši případné vícenáklady vzniklé zhotoviteli v této souvislosti z důvodů na straně objednatele. V případě předání díla objednateli před úplným uhrazením ceny za dílo přechází na objednatele vlastnické právo k dílu až okamžikem úplného zaplacení ceny za dílo.

3. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo při jiném porušení povinností ze strany objednatele má zhotovitel právo učinit jednostranně kterékoliv z těchto opatření: a) nevydat objednateli dílo nebo jeho část, dokud objednatel neuhradí cenu za dílo v plné výši;

b) nevydat objednateli dílo nebo jeho část, dokud objednatel neuhradí a nevyrovná vůči zhotoviteli veškeré závazky, které vůči objednateli zhotovitel eviduje z titulu dříve uzavřené smlouvy o dílo, na základě které zhotovitel pro objednatele zhotovil dílo, které objednateli již předal;

c) požadovat po objednateli zaplacení zálohy až do výše celkové ceny za dílo s tím, že v takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli požadovanou zálohu v požadované výši nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej zhotovitel k úhradě zálohy vyzve;

d) požadovat dodatečné zajištění zaplacení neuhrazené ceny za dílo či její části, a to např. vystavením směnky znějící na dlužnou částku objednatelem s tím, že objednatel je v takovém případě povinen dodatečně zajistit zaplacení neuhrazené ceny za dílo či její části nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej k tomu zhotovitel vyzve;

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku, k jehož úhradě je objednatel povinen na základě smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti se smlouvou o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den takového prodlení. V případě, že dojde ze strany objednatele k úhradě jakékoli dlužné částky až poté, co byla objednateli zaslána právním zástupcem zhotovitele předžalobní výzva k zaplacení příslušných dlužných částek a objednatel toto své prodlení relevantním a prokazatelným způsobem nezdůvodní, je objednatel povinen současně zhotoviteli uhradit rovněž náklady, které mu v souvislosti s právním zastoupením pro tento případ vznikly a jejichž výše bude vždy uvedena v příslušné předžalobní výzvě.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo před začátkem provádění díla nebo odvolá-li zhotovitel z důvodu ležících na straně objednatele akceptaci (viz čl. II. odst. 2 těchto VOP) před uzavřením smlouvy o dílo, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 50 % z celkové ceny za dílo, kterou je zhotovitel v takovém případě oprávněn objednateli vyúčtovat s tím, že smluvní pokuta (storno poplatek) je splatná ve lhůtě 5-ti pracovních dní ode dne, kdy bylo zhotoviteli doručeno odstoupení od smlouvy o dílo, resp. do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy bylo objednateli doručeno oznámení o odvolání akceptace.

6. Změní-li se v době od uzavření smlouvy o dílo do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě o dílo výrobní a provozní náklady zhotovitele na provedení díla (zejména ceny papíru, barev, elektrické energie, plynu, vody), které způsobí, že cena za dílo stanovená ve smlouvě o dílo nedosahuje zhotovitelem akceptovatelnou úroveň ziskovosti provádění díla, zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla (dále jen „přerušení prací“) a vyzve objednatele k jednání o nové ceně za dílo s tím, že smluvní strany jsou povinny v dobré víře jednat o nové ceně za dílo a neukončit toto jednání bez důvodu zvláštního zřetele hodného. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že objednatel je v této souvislosti povinen akceptovat zhotovitelem navrhovanou novou cenu za dílo, pokud tato nebude, s přihlédnutím ke všem okolnostem, zcela zjevně nepřiměřená. Nedohodnou-li se smluvní strany na nové ceně do 15-ti kalendářních dnů od zahájení jednání o změně ceny za dílo, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V případě, že zhotovitel využije svého práva a od smlouvy o dílo odstoupí, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu za tu část díla, která byla zhotovena do okamžiku přerušení prací (dále jen „příslušná část díla; cena za příslušnou část díla bude účtována dle původní ceny za dílo. Objednatel nemá v případě, že nedojde k uzavření dohody o nové ceně za dílo a zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, nárok na náhradu případně vzniklé škody.

7. Zhotovitel je oprávněn vedle jakékoliv smluvní pokuty požadovat též náhradu škody v plné výši, tedy ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Ve všech případech, kdy objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu, nastává její splatnost již okamžikem porušení smluvní povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to bez potřeby následného vyúčtování či výzvy k její úhradě a bez ohledu na to, že se porušení mluvní povinnosti stane zjevným až později. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zaplacením smluvní pokuty není objednatel zproštěn povinnosti zaplatit zhotoviteli dlužnou částku.

VI. Doprava a balení provedeného díla

1. Doprava a způsob balení provedeného díla budou mezi smluvními stranami dohodnuty ve smlouvě o dílo.

VII. Předání a převzetí díla, vlastnické právo k dílu


1. Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v čase a místě dohodnutém ve smlouvě o dílo a objednatel je povinen v uvedeném čase a místě dílo od zhotovitele převzít.

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny za dílo.

3. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla objednateli či jiné smluvně dohodnuté osobě nebo přepravci anebo okamžikem, kdy se objednatel ocitl v prodlení s převzetím díla, jestliže mu zhotovitel umožnil nakládat s dílem.

4. Objednatel je povinen dílo prohlédnout nejpozději v okamžiku přechodu nebezpečí škody, a zjistí-li vadu díla, je povinen specifikovat ji (zejména popsat, jak se vada projevuje) v dodacím listu (předávacím protokolu) vystavenému zhotovitelem k dílu (dále jen „dodací list“). Pokud objednatel poruší svou povinnost prohlédnout dílo nejpozději v okamžiku přechodu nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele, není oprávněn uplatnit u zhotovitele nároky z vad zjistitelných při této prohlídce.

5. Objednatel se zavazuje převzít dílo nebo i jeho část, k jehož/jejíž převzetí zhotovitel objednatele vyzve (dílčí předání), pokud zhotovitelem předávané dílo nebo jeho část nemá vady bránící obvyklému užívání. Za vady, které nebrání obvyklému užívání, se pro účely této smlouvy považují zejména: případy, kdy výrobek splňuje základní funkční parametry. Objednatel je povinen převzetí díla písemně potvrdit zhotoviteli na dodacím listu tím, že uvede tiskacím písmem celé jméno, příjmení a funkci přebírající osoby, která připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko objednatele, a to nejpozději při převzetí díla objednatelem. Jestliže objednatel svou povinnost dle předchozí věty nesplní řádně nebo včas, není zhotovitel povinen objednateli dílo předat a sjednaný termín provedení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s plněním této jeho povinnosti. Po tuto dobu je vyloučeno prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv jeho povinností plynoucích ze smlouvy o dílo VOP. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit v plné výši případné vícenáklady vzniklé zhotoviteli v této souvislosti z důvodů na straně objednatele. Povinnost zhotovitele předat dílo objednateli je splněna i tehdy, jestliže objednatel v rozporu se smlouvou dílo ve sjednaném čase a místě dílo nepřevezme; v takovém případě se dílo považuje za předané v okamžiku, kdy objednatel měl v souladu se smlouvou o dílo převzít, ale nepřevzal/odmítl převzít apod.

6. Má-li dílo vady, které nebrání obvyklému užívání, je objednatel povinen toto dílo převzít. Objednatel je povinen vady, které nebrání obvyklému užívání, specifikovat při převzetí díla v dodacím listu; poruší-li objednatel tuto svou povinnost, má se zato, že dílo nemá vady nebránící obvyklému užívání díla.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka


1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele. Zhotovitel odpovídá v rozsahu převzaté záruky za jakost rovněž za vady, které vzniknou v době trvání záruky za jakost po přechodu nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele, jestliže objednatel prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

2. U veškerých odstranitelných vad díla přísluší objednateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, a to dle volby zhotovitele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel zhotoviteli oznámil vady v souladu s těmito VOP (dále jen „reklamace“). Ukáže-li se, že vady díla jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší objednateli u takovýchto vad nároky z vad podle čl. VIII. odstavce 3 těchto VOP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně zhotoviteli. O výsledku takového posouzení je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat.

3. U neodstranitelných vad díla vzniká objednateli výlučně právo na dodání nového bezvadného díla náhradou za dílo vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, a to dle volby zhotovitele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel provedl u zhotovitele řádnou reklamaci těchto vad v souladu s těmito VOP.

4. Nebude-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, je zhotovitel povinen se k písemné reklamaci objednatele vyjádřit, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné reklamace.

5. Projeví-li se na díle jakákoliv vada, ať už se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, či nikoliv, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy objednatel vadu zjistil, doručit zhotoviteli písemnou reklamaci obsahující podrobný popis vady, příp. jak se vada projevuje a uvedení data, kdy objednatel vady zjistil. Nedodržení této lhůty nebo náležitostí písemné reklamace ze strany objednatele má následky dle ustanovení § 562 odst. 2 obchodního zákoníku.

6. Projeví-li se na díle jakákoliv vada, je objednatel povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do díla a umožnit zhotoviteli, případně osobám, jejichž prostřednictvím zhotovitel plní své závazky, prohlídku díla, a to v sídle zhotovitele.

7. Délka záruční doby je stanovena v příslušné smlouvě o dílo. Není-li stanoveno jinak, činí 24 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele. Počátek záruční doby běží ode dne přechodu nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele. V případě, že zhotovitel při zhotovování díla použil součástky/komponenty dodané třetí osobou, která na tyto součástky/komponenty poskytla kratší záruční dobu, než jakou poskytl zhotovitel na celé dílo, činí záruční doba takových součástek/komponent tuto kratší záruční dobu. Objednateli náleží u vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, nároky z vad podle čl. VIII. odstavce 2 a 3 těchto VOP za podmínek tam uvedených.

8. Zhotovitel poskytuje záruku pouze za následujících podmínek, které musejí být splněny současně (v případě nesplnění kterékoliv z nich záruka bez dalšího skončí):

- po celou dobu trvání záruční lhůty do díla žádným způsobem nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena zhotovitelem;

- dílo bude objednatelem užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením;

- bude zajištěna běžná údržba díla.

9. Zhotovitel neodpovídá a záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje objednatel, dále na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným užíváním či skladováním, neodborným zásahem, nesprávnou údržbou nebo zanedbáním nezbytné údržby, na vady vzniklé v důsledku vyšší moci či nesprávné nebo neodborné manipulace, na vady vzniklé v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo objednatele, na vady vzniklé v důsledku užívání díla jiným, než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením a na vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

10. Zhotovitel neodpovídá a záruka se nevztahuje na vady způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady pro zhotovení díla, jako např. digitální náhled, digitální nátisk, papír, barvu, nebo jiné komponenty pro zhotovení díla. V případě, že použití těchto podkladů způsobí prodlení zhotovitele s provedením díla, není objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat jakékoli sankce podle smlouvy o dílo nebo těchto VOP či uplatnit své nároky z vad. Prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele práva požadovat po objednateli náhradu vzniklé škody a ušlého zisku v této souvislosti.

11. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany objednatele se objednatel zavazuje zhotoviteli v plné výši nahradit.

IX. Odpovědnost za škodu, náhrada škody a jiné povinnosti


1. Zhotovitel odpovídá objednateli pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo a z těchto VOP. Zhotovitel je v této souvislosti povinen nahradit objednateli pouze škodu, jejíž vznik bylo možno v daném případě rozumně předpokládat, která však v žádném případě nemůže přesahovat cenu za dílo.

2. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel povinen.

3. Dojde-li k prodlení objednatele s převzetím díla, zhotovitel zhotovené dílo pro objednatele uloží nebo zajistí jeho uložení na náklady objednatele, a to po dobu, která v jednotlivém případě nepřesáhne 3 měsíce (dále jen „skladovací lhůta“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na uložení díla podle tohoto odstavec se použijí přiměřeně ustanovení § 527 a následující obchodního zákoníku.

4. V případě uložení díla u zhotovitele má zhotovitel nárok na úplatu za skladování provedeného a objednatelem nepřevzatého díla, která bude v konkrétním případě činit nejméně 20 Kč za každou paletu a den uložení takového díla u zhotovitele (dále jen „skladovací poplatek“). Pokud nedojde k převzetí díla objednatelem během skladovací lhůty, je zhotovitel oprávněn dílo vhodným způsobem prodat třetí osobě nebo jej zlikvidovat. Tato skutečnost však nezbavuje objednatele povinnosti uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, jakož i veškeré další dlužné částky (příslušenství, smluvní pokuty). Z výtěžku z prodeje skladovaného díla je zhotovitel povinen uspokojovat své pohledávky vůči objednateli.

5. V případě uložení díla u třetí osoby je objednatel povinen této třetí osobě zaplatit úplatu za skladování provedeného a objednatelem nepřevzatého díla za dobu uskladnění, a to podle aktuálních sazeb skladného této třetí osoby.

X. Ukončení smlouvy


1. Každá ze smluvních stran může smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. V případě, že předmětem díla je výroba periodických tiskovin, je objednatel povinen až do uplynutí výpovědní lhůty objednávat u zhotovitele výrobu těchto tiskovin v dosavadním rozsahu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Podstatným porušením smlouvy o dílo zhotovitelem se přitom rozumí zejména tyto případy: prodlení v dodání zboží dle předchozích ujednání, zhotovené zboží nesplňuje základní funkční parametry. Podstatným porušením smlouvy o dílo objednatelem se rozumí zejména tyto případy: neposkytnutí součinnosti zhotoviteli, prodlení s platbou za přijaté zboží či zálohovou platbou.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v průběhu 30 kalendářních dnů od oznámení změny VOP v případě, že provedená změna těchto VOP dle názoru objednatele výrazným způsobem nebo zásadně mění smluvní vztah založený mezi zhotovitelem a objednatelem smlouvou o dílo uzavřenou na dobu neurčitou v neprospěch objednatele. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo ve lhůtě stanovené v tomto odstavci, má se zato, že s novým zněním VOP vyslovil souhlas – v takovém případě se nové znění VOP stává marným uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o dílo stanovené v tomto odstavci součástí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

4. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě (i) že nebude uzavřena dohoda o nové ceně za dílo ve smyslu čl. V. odst. 6 těchto VOP, (ii) porušení ustanovení čl. III. odst. 4 VOP objednatelem a (iii) že je objednatel opakovaně (alespoň 2 x v průběhu 6-ti měsíců) v prodlení s úhradou cen za dílo vyúčtovaných mu zhotovitelem prostřednictvím faktur.

5. Výpovědí smlouvy o dílo nebo odstoupením od smlouvy o dílo kteroukoliv ze smluvních stran není dotčena povinnost objednatele uhradit řádně zhotoviteli veškeré dlužné částky a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli smluvní pokutu.

XI. Rozhodné právo a příslušnost soudů


1. Obchodní vztah smluvních stran se řídí platným právním řádem České republiky.

2. Práva a povinnosti mezi smluvními stranami výslovně ve smlouvě o dílo a VOP neupravené, se řídí dle výslovné dohody smluvních stran podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, s výjimkou ustanovení § 414 odst. 3, § 428 odst. 2 a odst. 3, § 436, § 437, § 439 a § 441 odst. 3 a odst. 4 ObchZ, která se ve vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem neužijí. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí s tím, že objednateli takovou změnu VOP zhotovitel písemně (tj. dopisem nebo e-mailem) oznámí; nebude-li objednatel se změnou VOP souhlasit, uplatní se postup dle čl. X. odst. 3 těchto VOP. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, včetně úpravy práv a povinností před uzavřením smlouvy o dílo, se řídí vždy zněním VOP aktuálním v okamžiku uzavření smlouvy o dílo, v případě změny VOP v průběhu trvání smluvního vztahu se uplatní postup dle věty druhé tohoto odstavce.

3. Všechny majetkové spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s příslušnou smlouvou o dílo anebo s těmito VOP budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel, a to (i) jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ve sporech, jejichž předmětem bude žaloba zhotovitele na zaplacení peněžité částky do výše 50.000,-Kč včetně (k příslušenství se přitom nepřihlíží) vůči objednateli, nebo (ii) třemi rozhodci (rozhodčí senát) určenými podle Řádu Rozhodčího soudu v případě jiných sporů, zejména pak sporů jejichž předmětem budou nároky z vad díla. Meritorní rozhodnutí učiněné v rámci rozhodčího řízení bude konečné, závazné pro obě smluvní strany a vykonatelné. Rozhodčí řízení bude vedené v Praze. Jednacím jazykem bude jazyk český. Smluvní strana ve sporu úspěšná bude mít nárok na náhradu nákladů řízení dle pravidel stanovených v České republice pro občanské soudní řízení, přičemž ale výše nákladů na právní zastoupení bude určena jako mimosmluvní odměna advokáta dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, či dle právního předpisu uvedenou vyhlášku nahrazujícího, tedy nikoli za použití paušálních sazeb dle vyhl. č. 484/2000 Sb. či právního předpisu jí nahrazujícího.

XII. Doručování


1. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně podle těchto VOP nebo příslušné smlouvy o dílo bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z těchto VOP nebo příslušné smlouvy o dílo nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé smluvní straně zejména tehdy, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, emailem nebo faxem na adresu druhé smluvní strany, které se pro tyto účely v příslušné smlouvě o dílo určily nebo na jinou adresu, kterou takto příslušná smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé smluvní straně.

2. Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:

(a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

(b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

(c) dnem doručení s následným potvrzením neporušeného doručení, v případech, kdy oznámení bylo doručováno faxem; nebo

(d) prvním pracovním dnem následujícím po dni odeslání e-mailové (elektronické) zprávy; nebo

(e) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu sídla zapsaného v obchodním rejstříku příslušné Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

3. Příslušné adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je zhotoviteli poskytl. Objednatel souhlasí s tím, že jeho údaje budou po dobu, po kterou bude zhotovitel provozovat tiskárnu AVEXPRINT, s.r.o., uchovány v databázi zhotovitele při dodržení podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb.

2. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto VOP. Zhotovitel je povinen nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem a takto doplněné znění VOP zaslat objednateli.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že o podmínkách a dalších informacích souvisejících s jejich obchodním vztahem budou před třetími osobami zachovávat mlčenlivost. Smluvní strany jsou však oprávněny poskytovat veškeré informace v této souvislosti svým právním, finančním a jiným poradcům, jakož i na základě zákona orgánům veřejné správy a jiným orgánům.
     
AVEXPRINT, s.r.o.
Nad cementárnou 662/18
147 00 Praha 4-Podolí
Provozní doba: dohodou Copyright 2014